INFORMARE – H.G. 714 / 2018, PUNCT DE VEDERE OFICIAL AL M.F.P. CLARIFICĂRI PRIVIND MODALITATEA CORECTĂ DE ALOCARE A SUMELOR PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR CURENT, ÎN VEDEREA PARTICIPARII LA UN PROGRAM DE PERFECŢIONARE

Către: INSTITUȚIILE ȘI AUTORITĂȚILE PUBLICE

În atenția: Conducerii instituției / Autorității Publice

Spre știința: Compartimentelor financiar-contabil, resurse umane și juridic

Referitor la: Fundamentarea bugetului pentru anul 2019 și aplicarea corectă a H.G. nr. 714 din 2018

 

INFORMARE

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 50 din 2019 a Bugetului de Stat și ținând seama de regulile privind fundamentarea bugetului pentru anul 2019, vă informăm cu privire la modalitatea corectă de alocare a sumelor pentru exercițiul financiar curent, în vederea participării la un program de perfecționare într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km.

1. Pregătirea profesională a personalului,

2. Deplasarea internă (deplasări interne),

3. Cheltuielile de personal

Prezenta informare a fost elaborată cu sprijinul unor specialiști din cadrul principalelor instituții publice implicate în elaborarea și utilizarea cheltuielilor publice în mod adecvat (cheltuielile destinate pregătirii profesionale a personalului, în prezentul caz), respectiv din Ministerul Finanțelor Publice și Curtea de Conturi a României.

În acest sens,  conform Ministerului Finanțelor Publice, inițiatorul hotărârii de guvern – M.F.P,interpretarea care trebuie dată prevederilor H.G. nr. 714 din 2018 privitoare la pregătirea profesională a personalului, deplasarea internă (deplasări interne), cheltuielile de personal, este următoarea:

TIPUL ACTIVITĂȚIINOMENCLATORSITUAȚII DENUMIREA INDICATORILOR CODINDICATOR OBSERVAȚII
Cheltuielile legate de perfecționarea / formarea personalului (cursuri, instruiri, pregătiri, formare profesională etc) Titlul II – Bunuri și servicii  Pregătire profesională 20.13 Nu există modificări
 

 

 

 

 

 

Cheltuieli privind deplasarea, transportul și cazarea personalului la un program de perfecționare unde organizatorul ASIGURĂ atât cazarea cât și masa participanților

      

 

 

 

 

 

 

 

Titlul II – Bunuri și servicii

 

Deplasări interne, detașări, transferări

      

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.01

Nu există modificări. Alineatul bugetar 20.06.01 deplasări interne, detașări, transferări din Anexa nr. I (economică) din O.M.F.P. nr. 1954 din 2005, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Anexa 7 la situațiile financiare, contul de execuție a bugetului instituțiilor publice nu a fost modificat/anulat iar fundamentarea bugetară trebuie să ia în calcul acest alineat!Mențiune: Art. 4. alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 714 / 2018 În situația în care organizatorul instructajelor sau al altor activități în legătură cu sarcinile de serviciu asigură integral masa și/sau cazarea participanților, aceștia nu beneficiază de indemnizația de delegare și/sau alocația de cazare, după caz. În concluzie, creditele bugetare aferente cheltuielilor de deplasare la un curs de perfecționare, care se fac în baza unei relații contractuale între o instituție/ autoritatea publică și un furnizor de servicii (2 persoane juridice), sunt alocate la alineatul bugetar 20.06.01, ca și până acum.

Cuantumul cheltuielilor de cazare și masă nu este reglementat de prevederile H.G. nr. 714 din 2018 și nu se aplică limitările art.1 alin (2) lit. b sau art. 1 alin (3) din Anexa (230 lei respectiv 345 lei)întrucât hotărârea ”nu instituie măsuri privind obiectul relațiilor

TIPUL ACTIVITĂȚIINOMENCLATORSITUAȚII DENUMIREA INDICATORILOR CODINDICATOR OBSERVAȚII
contractuale încheiate între entitățile organizatoare de programe de perfecționare și autoritățile/instituțiile publice” – Ministerul Finanțelor Publice – Direcția generală de programare BugetarăOrdonatorii de credite au obligația de a angaja cheltuieli în limita creditelor de angajament conform art. 22 din Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare
      

 

 

 

Cheltuieli privind deplasarea, transportul și cazarea personalului la un program de perfecționare unde organizatorul NU ASIGURĂ cazarea și masa participanților

      

 

 

 

 

 

 

Titlul I – Cheltuieli de personal

 

Drepturi de delegare

      

 

 

 

 

 

10.01.13

Există modificări!Art. 4. Alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 714 din 2018 Persoanele trimise sau chemate la diferite instructaje sau alte activități în legătură cu sarcinile lor de serviciu beneficiază de drepturile reglementate prin prezenta hotărâre pentru personalul delegat.Sumele se virează de instituție/autoritate în contul persoanei fizice sau i se eliberează numerar din casierie. Se aplică exclusiv în situația în care o persoană dintr-o instituție/autoritate publică este trimisă la un program de perfecționare unde organizatorul nu asigură prin oferta sa și cazarea respectiv masa, iar această persoană este nevoită să își găsească singură o unitate de cazare iar sumele îi sunt eliberate sau virate persoanei delegate în limita a 230 lei/zi, unde NU sunt necesare documente justificative – facturi fiscale, sau cu până la 50% în plus, adică 345 lei/zi dacă există o temeinică fundamentare și, evident, facturi fiscale.

 

Totodată, persoana trimisă la un program de perfecționare beneficiază de o indemnizație de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcția pe care o îndeplinește şi de autoritatea sau instituția publică în care îşi desfășoară activitatea (art.1, alin.2, lit. a din HG 714/2018). Atenție! Facturile fiscale, pentru a fi încadrate la acest titlu – cheltuieli de personal – trebuie să fie emise pe numele persoanei fizice cazate.

 

Astfel, pentru deplasarea la un curs de perfecţionare, se aplică, după caz:

 SITUAŢIA 1

Organizatorul ASIGURĂ cazarea şi masa participanţilor la curs:

Participantul NU beneficiază de indemnizaţie de delegare şi/sau alocaţia de cazare, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (2) din H.G. nr. 714/2018

- ,,Creditele bugetare aferente cheltuielilor de deplasare sunt alocate la Titlul II – Bunuri şi servicii, alineatul bugetar 20.06.01 ,,Deplasări interne, detaşări, transferări”

- Factura se emite de către organizator pe numele persoanei juridice, respectiv, instituţia beneficiară

 - Cuantumul cheltuielilor de cazare şi masă nu este reglementat de prevederile H.G. nr. 714/2018 şi nu se aplică limitările art. 1 alin. (2) lit.b sau art. 1 alin (3) din Anexa la  H.G. nr. 714/2018 (230 lei sau 345 lei)


SITUAŢIA 2

Organizatorul NU asigură cazarea şi masa participanţilor la curs, participantul îşi identifică singur o unitate de cazare:

- Participantul beneficiază de indemnizaţie de delegare şi/sau alocaţia de cazare, în conformitate cu prevederile Art. 4, alin. (2) din H.G. nr. 714/2018 

,,Creditele bugetare aferente cheltuielilor de deplasare sunt alocate la Titlul I – Cheltuieli de personal, alineatul bugetar 10.01.13 ,,Drepturi de delegare”

- Factura se emite de către unitatea hotelieră pe numele persoanei fizice, chiar dacă Ordonatorul de Credite a aprobat majorarea cu 50% a alocației de cazare

 - Se aplică limitările art. 1 alin. (2) lit. b sau art. 1 alin. (3) din Anexa la  H.G. nr. 714/2018 (230 lei sau 345 lei) după caz

 

În consecință, ca și în anii precedenți, anul acesta o persoană care participă la cursurile organizate de un furnizor care asigură atât cazare cât și masă, nu va beneficia (nu va primi direct de la instituție) de indemnizația de delegare și/sau alocația de cazare, întrucât serviciile menționate sunt asigurate de către organizator în baza unei relații contractuale (factură fiscală, achiziție SICAP, formular de înscriere aprobat, etc.), iar cuantumul acestora nu este reglementat de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 714 din 2018 întrucât aceasta ”nu instituie măsuri privind obiectul relațiilor contractuale încheiate între entitățile organizatoare de programe de perfecționare și autoritățile/instituțiile publice” – Ministerul Finanțelor Publice – Direcția generală de programare Bugetară!

Serviciile de cazare și masă, așadar, vor fi plătite din contul Instituției, în baza facturii fiscale emise de către Standard Consulting S.R.L. / Standard Management Group S.R.L., aceasta fiind o relație contractuală între două persoane juridice.

 

Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție.

Persoană de contact: Mihaela – 0744. 508.108