GUVERNANŢĂ ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL, NOUL SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – SCIM, DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!

GUVERNANŢĂ ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL

 NOUL SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – SCIM

DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

 

 

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
- în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

 

NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de S.C. Standard Consulting S.R.L.& S.C. Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2021 – Decembrie 2021, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

IMPORTANT:

* La sfârşitul cursului, se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,GUVERNANŢĂ ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL, NOUL SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – SCIM, DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE”

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.


ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

DISCOUNT- URI ACORDATE:

La fiecare 4 persoane participante, a 5 – a persoană beneficiază de gratuitate la Taxa de Instruire.

TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

 

 

DESFAȘURARE CURSURI LA MUNTE

LUNA  SEPTEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 9 – 12 Septembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 7 Septembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 23 – 26 Septembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 21 Septembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

LUNA  OCTOMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 7 – 10 Octombrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 5 Octombrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 21 – 24 Octombrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 19 Octombrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  NOIEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 4 – 7 Noiembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 2 Noiembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 18 – 21 Noiembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări –16 Noiembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  DECEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 2 – 5 Decembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 29 Noiembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 9 – 12 Decembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 7 Decembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 16 – 19 Decembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări –14 Decembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

 

TRAINER: 

Domnul Iulian ŞTEFAN

Auditor Intern, Specialist în domeniul Contabilităţii Publice, Patrimoniu, Controlului Intern şi CFP,

Din cadrul AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA – A.N.A.F.

TEMATICĂ PROGRAM:

A)  Guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice: Întreprinderile publice; Autoritatea publică tutelară; Administrarea și conducerea regiilor autonome; Administrarea întreprinderilor publice – societăți comerciale; Stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de maxim 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale; Matricea consiliului; Elemente obligatorii ale contractului de mandat; Reguli generale privind redactarea Scrisorii de așteptări; Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de intenție; Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului; Protecția acționarilor minoritari; Audit statutar și audit intern; Transparență; Obligații de raportare.

B) Noul sistem de control intern managerial SCIM:

“Bune practici” în implementarea controlului intern managerial;

2. Codul controlului intern managerial – consideraţii generale privind conceptul de control intern managerial;

3. Sistemul de control intern managerial SCIM:

-  Comisia de monitorizare – atribuții; Program anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;

-   Consilierul de etică;

-   Avertizorul de integritate;

-   Funcțiile sensibile – criterii de identificare;

-   Etică și integritate privind funcția publică; Conflict de interese și incompatibilități;

-   Managementul riscurilor de corupție – registrul riscurilor de corupție;

-   Actualizarea fișelor postului;

-   Planul anual de pregătire profesională;

-   Delegarea de competență;

-   Planificarea activității;

-   Obictive generale și specifice și indicatori de performanță asociați acestora;

4. Conţinutul sistemului de control intern/managerial SCIM:

a) Modificările aduse de OSGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, prin comparaţie cu OSGG nr.400/2015. Responsabilităţile conducătorilor entităţilor publice în domeniul CIM vs noile prevederi ale OSGG 600/2018.; b) Echipa de gestionare a riscurilor; c) Programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial – conţinut;

5. Noua machetă funcţională a programului de dezvoltare; planificarea activităţilor: aplicaţie privind modelul programului pentru dezvoltarea SCIM, stabilirea obiectivelor, erori posibile . Situaţii, documente şi raportări centralizatoare, anuale; Aspecte practice privind evaluarea şi autoevaluarea:  Noua scară de evaluare pe patru trepte a SCIM: conform, parţial conform , parţial conform limitat, neconform;  Acţiuni privind autoevaluarea SCIM: Ghid de completare al chestionarului , întrebări şi răspunsuri. Analiză şi dezbateri pe fiecare standard cu privire la probe şi documente necesare implementării/dezvoltării; cerinţe minime de conformare;

6. Etapele procesului de implementare şi dezvoltare a sistemului de control intern managerial: a) Lista obiectivelor generale şi specifice; b) Lista activităţilor desfăşurate în cadrul fiecărui compartiment din cadrul instituţiei publice; c) Inventarierea documentelor create la nivelul fiecărui compartiment, fluxuri de informaţii în interiorul compartimentului şi la nivelul instituţiei publice, procese şi modalităţi de comunicare în interiorul instituţiei şi cu mediul extern; d) Elaborarea procedurilor formalizate pe activităţi; e) Programul anual de pregătire profesională a personalului din cadrul instituţiei publice.

7. Managementul riscurilor –  mijloc de consolidare a controlului intern/managerial:

-    Argumente în favoarea gestionării riscurilor aferente activităților desfășurate de către entitățile publice;

-    Forme de manifestare a riscurilui – studii de caz;

-    Relația cauză – probabilitate – impact (studii de caz);

-    Clasificarea riscurilor. Răspunsul la risc. Prioritizarea riscurilor semnificative;

-    Analiza cost – beneficiu a măsurilor de control intern identificate;

-    Tipuri de instrumente de control pentru “tratarea” riscurilor;

-    Procesul de management al riscurilor;

-    Responsabilii cu riscurile;

-    Completarea/actualizarea Registrului riscurilor (studii de caz);

-    Comisia de monitorizare – atribuții privind elaborarea Planului anual de implementare a măsurilor de control intern stabilite pentru gestionarea riscurilor semnificative (Studii de caz);

-    Clasarea riscurilor;

-    Raportul anual de activitate privind managementul riscurilor la nivelul entității publice.

8.  Proceduri / instrucţiuni:

-    Supravegherea activității;

-    Planul pentru asigurarea continuității activității;

-    Comunicarea și informarea;

-    Gestionarea și arhivarea documentelor;

-    Raportări financiare și contabile;

-    Instrucțiuni privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de  control intern/managerial;

-    Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern;

-    Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării;

-    Raport asupra sistemului de control intern managerial;

9. Implementarea practică a standardelor de control intern managerial;

10. Limitele controlului intern managerial.

DEZBATERI LIBERE, STUDII DE CAZ, INTERACTIVITATE

 

SE ASIGURĂ SUPORT DE CURS IN FORMAT ELECTRONIC, ÎNTOCMIT DE TRAINER

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

IMPORTANT:

* La sfârşitul cursului, se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,GUVERNANŢĂ ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL, NOUL SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – SCIM, DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE”

 

 

CURS AUTORIZAT A.N.C.

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA NOU!

GUVERNANŢĂ ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL

NOUL SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – SCIM

DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE

IMPORTANT !!!!:

“Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;
– în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

NOTĂ:

Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de  Standard Consulting S.R.L.&  Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2020 – Decembrie 2020, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

IMPORTANT:

* La sfârşitul cursului, se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,GUVERNANŢĂ ŞI CONTROL INTERN MANAGERIAL

** La sfârşitul programului de perfecţionare autorizat A.N.C., în urma evaluării, se obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia “MANAGER” (COD COR 112029) recunoscut şi eliberat de MMFEŞ şi MECI conform O.G.129/2000 republicată şi SUPLIMENTUL DESCRIPTIV al Certificatului de Absolvire completat cu competenţele dobândite.

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

 

* TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

SAU

** TAXA DE INSTRUIRE PROGRAM AUTORIZAT A.N.C.:

 750 Ron/ participant( nu se aplică T.V.A.)

 

DISCOUNT- URI ACORDATE:

La fiecare 4 persoane participante, a 5 – a persoană beneficiază de gratuitate la Taxa de Instruire.

 

 

ALTE INFORMAŢII:

 • SE ASIGURĂ MAPĂ DE PREZENTARE ŞI SUPORT DE CURS
 • SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR.

 

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!!
IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA !
ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum