CODUL FISCAL 2021, CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ, IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, EXPERT FISCAL

VA PREZENTAM MAI JOS, CURSURILE DESFASURATE  IN LOCATIILE NOASTRE HOTELIERE DE LA MUNTE – SINAIA / MARE – MAMAIA 2021 

PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA - NOU!

CODUL FISCAL 2021

CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

EXPERT FISCAL

  IMPORTANT !!!!: “Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale şi a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții: – în situația în care valoarea serviciilor în cauză este egală sau mai mare decăt pragul valoric prevazut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege; – în situația în care valoarea serviciilor în cauză este mai mică decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplică procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016. Astfel, si in cazul in care valoarea estimată a acestor servicii este sub pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va aplica procedura proprie, conform art. 68 alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.”

NOTĂ: Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de  Standard Consulting S.R.L.&  Standard Management Group S.R.L., pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C. si pentru Programele de Perfecţionare şi Formare Continuă, pentru perioada Ianuarie 2021 – Decembrie 2021, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţiile de derulare a programelor de perfecţionare, (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

IMPORTANT: 

* La sfârşitul cursului, se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,CODUL FISCAL 2021, CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ, IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE”

SAU

** La sfârşitul programului de perfecţionare autorizat A.N.C., în urma evaluării, se obţine CERTIFICATUL DE ABSOLVIRE pentru ocupaţia ,,EXPERT FISCAL”( Cod COR 241221 ) recunoscut şi eliberat de MMFEŞ şi MECI conform O.G.129/2000 republicată şi SUPLIMENTUL DESCRIPTIV al Certificatului de Absolvire completat cu competenţele dobândite.

 

GDPR* - Standard Consulting & Standard Management Group , 
colectează datele personale furnizate de dumneavoastra în 
scopul efectuării înscrierii dumneavoastra la programele 
de instruire profesională. Toate datele furnizate de dumneavoastra 
sunt protejate, scopul colectării lor fiind înscrierea la cursuri 
de formare profesională.Datele sunt prelucrate în conformitate cu 
prevederile Legii 677/2001 şi ale Legii 506/2004. Pe viitor, numele, 
adresele şi numerele dumneavoastră de telefon ne vor permite sa vă 
ţinem la curent cu activitatea noastră.

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

IMPORTANT:

LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

 

MENŢIUNE :

 • Taxa de servicii hoteliere se modifica in funcţie de perioada de derulare conform Agendă prezentata.
 • Menţionăm că tarifele reprezentând serviciile hoteliere practicate de  Standard Consulting S.R.L.&  Standard Management Group S.R.L. pentru derularea programelor de perfecţionare certificate de MMFEŞ şi autorizate de către A.N.C., pentru perioada Ianuarie 2021 – Decembrie 2021, sunt făcute în baza negocierilor cu locaţia de derulare a programelor de perfecţionare (pentru cazare nivel 3 ***), sunt tarife de grup, negociate şi se situează la nivel de locaţie de 3 ( trei ) stele.

 

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

* TAXA DE PARTICIPARE PROGRAM DE PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA:

 833 Ron/ participant/  TVA inclusă

SAU

** TAXA DE INSTRUIRE PROGRAM AUTORIZAT A.N.C.:

 750 Ron/ participant( nu se aplică T.V.A.)

 

DISCOUNT- URI ACORDATE:

La fiecare 4 persoane participante, a 5 – a persoană beneficiază de gratuitate la Taxa de Instruire.

SE ACORDĂ GRATUITATE LA

CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

IMPORTANT: 

* La sfârşitul cursului, se obţine CERTIFICATUL DE PARTICIPARE la  Programul de Perfectionare si Formare continua ,,CODUL FISCAL 2021, CODUL FISCAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ, IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE”

 

DESFAȘURARE CURSURI 

LUNA  SEPTEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 9 – 12 Septembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 7 Septembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

LUNA  OCTOMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 30 Septembrie – 3 Octombrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 28 Septembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)
 • 14 – 17 Octombrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 12 Octombrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

LUNA  NOIEMBRIE 

SINAIA: HOTEL PALACE

 • 4 – 7 Noiembrie 2021, Ultima zi de inscrieri şi confirmări – 2 Noiembrie 2021;
  • Taxa de participare  - 833 Ron/participant ( TVA inclusă)
  • Taxa servicii hoteliere  – 1450 Ron/ TVA inclusa (4 zile, 3 nopti, pensiune completă)

 

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

TRAINER:

Domnul Iulian ŞTEFAN

Auditor Intern, Specialist în domeniul Contabilităţii Publice, Patrimoniu, Controlului Intern şi CFP

Din cadrul AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA – A.N.A.F.

 

TEMATICA PROGRAM:

A. CODUL FISCAL 2021Reguli importante cu privire la tratamentul fiscal în contextul economic actual; impactul efectelor economice ale pandemiei şi prezentarea influențelor acesteia, în situațiile financiare. Ordin nr. 624/2020 privind aprobarea atribuţiilor de detaliu, fluxului informaţional şi metodologiei de lucru în activitatea de inspecţie desfăşurată în baza prevederilor OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, publicat în MOf. nr. 121 din 17 februarie 2020;

1. Impozitul pe profit: Venituri impozabile si neimpozabile; Cheltuieli deductibile, cu deductibilitate limitată, nedeductibile; Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar; Amortizarea fiscală; Provizioane/ajustări pentru depreciere şi rezerve; Calculul rezultatului fiscal; Pierderi fiscale; Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor totale, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţi din România şi societăţi din alte state membre ale Uniunii Europene.

2. Impozitul pe dividendedeclararea, reţinerea şi plata;

3. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor- reguli de intrare/iesire în/din sistemul de impunere; baza impozabilă.

4. Contributii: Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat; Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj  datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj; Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate; Contribuţia  de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

5. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi;

6. Impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România.

7. Impozitul pe venit: venituri din activităţi independente; venituri din salarii şi asimilate salariilor; venituri din cedarea folosinţei bunurilor; venituri din investiţii; venituri din pensii; venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură; venituri din premii şi din jocuri de noroc; venituri din transferul proprietăţilor imobiliare; venituri din alte surse.

8. Taxa pe valoarea adăugată, TVA SPLIT: Operatiuni taxabile; Operaţiuni scutite de taxă, cu drept de deducere; Operaţiuni scutite de taxă, fără drept de deducere; Importuri; Achizitii intracomunitare; Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată; Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării/ajustarea bazei de impozitare; Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA; Măsuri de simplificare; Facturarea/corectarea facturilor; Decontul de taxă; Declaratia recapitulativă.

9. Accize: Regimul accizelor armonizate; Autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu produse accizabile în  regim suspensiv de accize; Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize; Regimul accizelor.

10.Impozite si taxe locale: impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; impozitul pe teren şi taxa pe teren; impozitul pe mijloacele de transport; taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; impozitul pe spectacole; taxele speciale; alte taxe locale.

B. CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ:

1. Raportul juridic fiscal; Raportul sarcinii fiscale;

2. Înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal; Actele emise de organele fiscale;

3. Administrarea şi aprecierea probelor; Înscrisurile şi constatarea la faţa locului;

4. Termenul de soluţionare a cererilor contribuabilului/plătitorului;

5. Înregistrarea fiscală; Stabilirea creanţelor fiscale; Decizia de impunere; Declaratia fiscală; Stabilirea bazei de impozitare prin estimare;

6. Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale;

7. Controlul fiscal (inspectia fiscală; controlul inopinat; controlul antifraudă; verificarea situaţiei fiscale personale de către organul fiscal central; verificarea documentară; Regimul actelor de sesizare a organelor de urmărire penală);

8. Colectarea creanţelor fiscale;

9. Dobânzi, penalităţi de întârziere şi penalităţi de nedeclarare obligatiilor fiscale; Înlesniri la plată;

10. Procedura de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central;

11. Garantii;

12. Măsuri asiguratorii;

13. Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;

14. Schimbul de informatii cu alte state.

DEZBATERI LIBERE, STUDII DE CAZ, INTERACTIVITATE

ALTE INFORMAŢII:

 • SE ASIGURĂ MAPĂ DE PREZENTARE ŞI SUPORT DE CURS.
 • SE ACORDĂ GRATUITATE LA CAZARE ŞI MIC DEJUN PENTRU ÎNSOŢITOR

 

ÎN CATALOGUL SEAP NE REGĂSIŢI

LA COD CPV: 80000000-4

 

IMPORTANT: LA CERERE, SE POATE FACE SUPLIMENTARE A PERIOADEI ( CU O ZI SAU MAI MULTE, LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI SAU LA SFARŞITUL PERIOADEI) SAU A CONTULUI DE MASĂ, CU ANUNŢAREA DIN TIMP A INTENŢIEI ŞI CU CONFIRMAREA DIN PARTEA ORGANIZATORILOR PRIVIND DISPONIBILITATEA DE SUPLIMENTARE.

NOTĂ:

CONFIRMAREA DE PARTICIPARE LA CURSURI ŞI REZERVAREA SERVICIILOR HOTELIERE AFERENTE, ESTE VALABILĂ NUMAI CU EFECTUAREA PLĂŢILOR SI TRANSMITEREA OP – ULUI ONLINE , PÂNĂ LA TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE PREZENTAT PE OFERTELE DE CURS.

PENTRU PROGRAMELE DE LA SINAIA, AM PREGATIT:

SINAIA – IEŞIRE ÎN AER LIBER LA INÂLŢIME – COTA 1400!!! IN ZIUA DE SÂMBĂTĂ DIN PERIOADĂ ALOCATĂ FIECĂRUI CURS, DUPĂ TERMINAREA ORELOR, ORGANIZĂM URCARE GRUPULUI DE CURSANŢI LA COTA 1400 ( CU MICROBUZE), LA POPAS ALPIN, RESTAURANT CU SPECIFIC TRADIŢIONAL PENTRU SERVIREA DEJUNULUI TRADIŢIONAL ROMÂNESC.

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE, REZERVĂ PARTICIPAREA ! ÎNSCRIE-TE ONLINE SAU SOLICITĂ UN TALON DE INSCRIERE.

Înscrie-te Acum